Ons Burgerwindpark sluit naadloos aan op de Visie Zon en Wind Maasdriel

In de vergadering van 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Maasdriel de Visie Zon en Wind Maasdriel vastgesteld. Bij het opstellen van deze visie zijn inwoners en belanghebbende betrokken. Zonne-energie en windenergie is nodig om onze klimaatdoelen te bereiken. In de visie wordt de voorkeur voor zon op dak benadrukt. Daarnaast is beschreven welk gebied binnen de gemeente kansrijk is voor zonneparken en windturbines. Hierbij wordt gelet op het behouden of versterken van landschappelijke kenmerken. Met de visie wordt aangegeven waar en onder welke voorwaarden het mogelijk is om initiatieven voor windturbines en zonnevelden verder uit te werken.

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen valt geheel binnen de door de gemeenteraad aangewezen voorkeurszone. De gemeente geeft in de visie aan: “Tot 2030 is de zone rondom de snelweg A2 en het spoor aangewezen als kansrijk zoekgebied voor wind en grootschalig zon op land. In deze zone tussen en rondom de snelweg A2 en het spoor worden de meeste kansen gezien voor windturbines en zonnepanelen (bij voorkeur in combinatie of in elkaars nabijheid)."

De infrastructuur zone bevat de A2 en het spoor tot maximaal 850 meter daarbuiten (Beleidslijn windenergie, 2019). Binnen 850 meter is de infrastructuur zo dominant aanwezig, dat het landschap als infrastructuurlandschap wordt getypeerd.

Onze drie Burgerwindmolens vallen binnen de 850 meter (zie foto) en daarmee in de infrastructuur zone langs de A2.

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is een initiatief van Green Trust en Coöperatie Bommelerwaar.
Coöperatie Bommelerwaar heeft ook energieprojecten op gebied van zon. Zie deze link voor meer info.


Deel op: