Wat betekent uitspraak Raad van State voor BWPA2LR?

Uitspraak Raad van State 30 juni 2021 - windturbinenormen

Uitspraak
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die directe consequenties zal hebben voor de ontwikkeling van windparken in Nederland. Deze uitspraak heeft betrekking op de algemene regels die de rijksoverheid heeft opgesteld voor geluidhinder, slagschaduw, veiligheid en lichthinder van windturbines (opgenomen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling). Volgens de Raad van State mogen overheden deze windturbinenormen niet meer gebruiken bij besluiten tot realisering van windparken, totdat de landelijke overheid een milieubeoordeling (plan-MER) voor deze normen heeft gemaakt. Een milieubeoordeling richt zich op de bescherming van mensen en dieren. 

Deze uitspraak is het rechtstreekse gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van juni 2020 (Nevele-arrest).

Twee conclusies
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State kunnen twee conclusies worden getrokken:

1. Huidige windturbinenormen niet onjuist
De Raad van State heeft de huidige normen voor geluidhinder, slagschaduw, veiligheid en lichthinder van windturbines niet inhoudelijk beoordeeld. Dat deze normen niet op de juiste manier tot stand zijn gekomen, hoeft niet te betekenen dat ze ook onjuist zijn.
Volgens de uitspraak mogen gemeenteraden bij (het herstellen van) een bestemmingsplan of vergunning voor een windpark “eigen normen” hanteren. Deze eigen normen moeten dan wel een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de concrete situatie toegesneden motivering bevatten.

2. Realisering windparken nog steeds toegestaan
Daarnaast zegt de Raad van State met deze uitspraak niet dat realisering van windparken niet meer is toegestaan. Bij de beoordeling of de effecten van een windpark ruimtelijk aanvaardbaar zijn, kunnen gemeenteraden alleen niet meer verwijzen naar de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Uit de uitspraak van 30 juni 2021 kan daarom worden afgeleid dat de rijksoverheid een vormfout heeft gemaakt door, bij het vastleggen van de windturbinenormen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, geen milieubeoordeling uit te voeren.

Wat betekent dat voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen?
Op 25 november 2020 is voor ons Burgerwindpark een bestemmingsplan vastgesteld. Daarnaast zijn ook een omgevingsvergunning, een watervergunning en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend. Bij de beoordeling van geluidhinder, slagschaduw, veiligheid en lichthinder voor ons Burgerwindpark is aangesloten bij de normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.
Tegen de vier besluiten hebben omwonenden en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant beroep ingesteld. En in deze beroepen is het arrest van het Europese Hof van Justitie van juni 2020 aangevoerd (Nevele-arrest). De Raad van State zal de ingediende beroepen op dit onderdeel daarom gegrond verklaren. 

Tegelijkertijd is de verwachting is dat de Raad van State de gemeente Maasdriel de mogelijkheid zal geven het bestemmingsplan en de vergunningen via een “bestuurlijke lus” te herstellen. Dit betekent dat de gemeente tijdens de beroepsprocedure herstelbesluiten mag nemen. De Raad van State neemt deze herstelbesluiten dan mee bij de beoordeling van de beroepen. De gemeente kan deze herstelbesluiten nu al voorbereiden door te bepalen welke normen voor ons Burgerwindpark moeten gelden.

Behoefte aan meer info? Zie dit bericht van EnergieSamen.nu over Gevolgen windparken n.a.v. Nevele arrest (15 juli 2021).


Deel op: