Participatie

31 mei 2021


Burgerwindpark A2 Lage Rooijen heeft participatie hoog in het vaandel staan. Wij willen graag de omgeving goed informeren en uitnodigen tot meepraten en meedenken. Dit is continu in ontwikkeling op basis van input uit de omgeving. Hieronder wordt beschreven wat wij doen en welke activiteiten en producten zijn opgeleverd op gebied van participatie.

Raamwerk Participatie

In 2019 is het participatieplan opgesteld. En wel op zo’n manier dat we als bewoners de regie houden en profijt hebben van windenergie uit onze eigen streek. Het participatieplan is een raamwerk, dat gedurende de ontwikkeling van het traject verder wordt geconcretiseerd. Het participatieraamwerk is op 16 april 2020 aangeboden aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Maasdriel. Het College heeft op 9 juni 2020 het participatieplan behandeld. Met een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad door het College geïnformeerd over standpunt en aandachtspunten. Het college besloot de raad te horen over het participatieplan en in de gelegenheid te stellen om aandachtspunten in te brengen. Op 7 juli 2020 was hierover een bijeenkomst met leden van de gemeenteraad. De aanwezige raadsleden hebben een aantal opmerkingen gemaakt die bij de verdere uitwerking van het participatieplan zijn meegenomen.

Uitgangspunten Participatie

Het participatieplan is verder uitgewerkt in Uitgangspunten Participatie. Mede op basis van input uit de omgeving, de klankbordgroep en de opmerkingen van de raadsleden op 7 juli 2020 is het eerder genoemde participatieplan verder verfijnd. Dit heeft geleid tot een concept uitgangspuntendocument. Op 27 oktober 2020 heeft het college ingestemd met de participatieovereenkomst voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen.

Op 11 november 2020 vond de raadscommissiebehandeling plaats van het bestemmingsplan voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Hierin werd de wethouder gevraagd of hij met de initiatiefnemer in gesprek wilde gaan om te onderzoeken of er extra middelen ter beschikking gesteld kunnen worden over een onderdeel van het participatieplan, namelijk de direct-omwonenden regeling. Met de wethouder is gesproken over de wens iets meer te doen voor de direct omwonenden binnen de 1e cirkel van 500 meter. In januari 2021 is daarover met de wethouder afgesproken deze cirkel iets ruimer te trekken, naar 550 meter, zodat meer woningen daar dan onder kunnen vallen. Ook is de vergoeding voor deze woningen opgetrokken naar 5000 euro i.p.v. 4500. Dit was haalbaar omdat het is gelukt om eind 2020 nog in te kunnen tekenen op de SDE-regeling van de rijksoverheid. Hierdoor konden we extra ruimte maken voor de direct omwonenden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een addendum op de participatieovereenkomst vastgesteld door het College van B&W op 26 januari 2021.

Vervolgstappen

Komende periode zal in het teken staan van het uitwerken van financiële participatie en het beheer van het Burgerwindparkfonds. Met de klankbordgroep bespreken we periodiek de actuele ontwikkelingen in een dialoog. Daarnaast is er een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met duurzame maatregelen voor de dassen en kleine marterachtigen. In de werkgroep zijn onderandere de natuurverenigingen Natuurwacht Bommelerwaard en de Capreton vertegenwoordigd.

Participatiepagina

© 2021