Nieuwsbrief Omgeving - april 2020

Nieuwsbrief Burgerwindpark A2 Lage Rooijen / Omgeving
29 april 2020

Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van ons Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Wij nodigen u graag uit voor de online informatie- & dialoogbijeenkomst op woensdag 6 mei aanstaande. Daarover hierna meer! Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle geïnteresseerden in Maasdriel, Empel, Maaspoort en Zaltbommel.

Uitnodiging online Informatie- & dialoogbijeenkomst op 6 mei 2020

Graag informeren Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust u tijdens een online bijeenkomst over het beoogde windpark, de planning, technische aspecten, hoe u voordeel kunt hebben, hoe de omgeving wordt betrokken en meer. Op de website www.windparklagerooijen.nl kunt u vanaf 6 mei korte informatiefilmpjes hierover bekijken. Daarnaast is het mogelijk om één op één met ons over specifieke onderwerpen door te praten. We zijn telefonisch, via Whatsapp en sms bereikbaar. 

Ga op 6 mei tussen 17:00 en 20:00 uur naar: www.windparklagerooijen.nl voor meer informatie en neem deel aan deze online bijeenkomst.

Heeft u geen mogelijkheid voor online communicatie, bel dan op woensdag 6 mei  tussen 17:00 en 20:00 uur naar 026 339 28 92 of stuur van te voren een bericht naar: Coöperatie Bommelerwaar, Hogeweg 11, 5300 DA Zaltbommel.

Besluit van gemeenteraad Maasdriel om de coördinatieregeling toe te passen

Op 16 april jl. heeft de gemeenteraad van Maasdriel op voordracht van het college besloten om de zogenaamde coördinatieregeling toe te passen. Met dit besluit worden de verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor de bestemmingsplanwijziging en vergunningverlening, gezamenlijk en ‘gecoördineerd’ doorlopen. Dit betekent een goede onderlinge afstemming van de verschillende procedures waardoor voor alle belanghebbenden de samenhang veel inzichtelijker wordt. Daarbij loopt alle correspondentie via  ’één loket’, namelijk de gemeente Maasdriel. U kunt dus op één plek terecht voor al uw vragen en opmerkingen. 

De ontwerpbesluiten worden ook gezamenlijk ter inzage gelegd, waardoor in één keer zienswijzen  kunnen worden ingebracht op alle gecoördineerde ontwerpbesluiten. Na een definitief besluit is er nog een mogelijkheid van beroep bij de Raad van State.

Door de procedures op elkaar af te stemmen en ze gezamenlijk te behandelen, worden zowel kosten als tijd bespaard. De rechten van iedere betrokkene worden niet aangetast en het volgen van deze procedure bevoordeelt of benadeelt geen enkele partij. 

Klankbordgroep

Als initiatiefnemers willen wij een klankbordgroep oprichten die zal bestaan uit een doorsnede van belanghebbenden uit de omgeving en andere direct betrokkenen. Deze klankbordgroep wordt gevraagd mee te denken en te adviseren. De focus ligt op die zaken die binnen het huidige plan nader kunnen worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld over de sociale aspecten voor de omgeving of de invulling van de financiële participatie. De situering van de windturbines kan niet binnen het huidige plan nader worden ingevuld en valt daarmee buiten de focus van deze klankbordgroep. De klankbordgroep heeft geen formele status in de procedures, maar haar inbreng wordt door ons zeer serieus genomen.

Tijdens de online informatie- & dialoogbijeenkomst, maar ook nu al, kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor deze klankbordgroep. Dat kan door een email te sturen naar: info@windparklagerooijen.nl. Een eerste bijeenkomst zal begin juni plaatvinden als de omstandigheden het toestaan.

Participatieplan

Wij hebben een participatieplan opgesteld. Hierin beschrijven wij op welke manier we de omgeving betrekken bij het burgerwindpark. Het is een raamwerk, dat gedurende het traject verder wordt geconcretiseerd. Het instellen van de klankbordgroep komt voort uit het participatieplan. Het participatieplan is recent aangeboden aan het college van B&W. 
U kunt het participatieplan hier inzien.

Planning

Vanwege de Coronacrisis is een aantal data van de planning aangepast. De nieuwe planning vindt u hier.

Ik heb nog vragen 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt ze stellen via info@windparklagerooijen.nl


Deel op: