Privacy policy

1 Inleiding Privacy beleid

Als u bij Green Trust betrokken bent, hebben we uw gegevens nodig zodat we snel contact met u kunnen opnemen. Maar we gaan altijd zorgvuldig met deze persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met de persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen heeft, neem dan gerust contact op met onze Support

In dit privacybeleid beschrijven wij:

 • Hoe we door u verstrekte persoonsgegevens verwerken (verzamelen, gebruiken, delen, vernietigen en beschermen);
 • Hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens;
 • Hoe u deze gegevens kunt inzien, laten wijzigen en/of verwijderen;
 • Hoe u een (vermeende) klacht kunt indienen.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

2 Green Trust

Green Trust Group B.V. en alle gelieerde ondernemingen zijn gevestigd te Oosterbeek, Stationsweg 6, postcode 6861 EG. Green Trust Consultancy B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van gegevens die plaats vinden op deze website en in onze onderneming.

3 Technische informatie

De website van Green Trust kan bezocht worden zonder dat we enige vorm van persoonsgegevens van u vastleggen. Zoals veel andere websites, maakt ook onze website gebruik van cookies. Evenals veel andere websites verzamelt deze website via deze cookies bepaalde niet identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Omdat het hier niet tot een natuurlijk persoon herleidbare gegevens betreft mogen deze technische gegevens aan derden worden doorgegeven en kunnen deze gegevens permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

4 Cookies

Green Trust maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Green Trust zal nooit gegevens verkregen uit cookies delen met derden. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

De cookies slaan geen tot een persoon herleidbare gegevens op. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

5 Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u door onze medewerkers bent benaderd, of u zelf op een andere manier contact met ons opneemt.

De contactgegevens van (contactpersonen) van klanten, omwonenden, zakelijke relaties, contractspartijen en leveranciers leggen wij vast in ons CRM-systeem om de contactgegevens te borgen. Deze gegevens worden opgeslagen op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming: We vragen toestemming aan individuen om hun contactgegevens op te slaan en te gebruiken voor specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Als het verwerken van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betreffende partij.
 • Nakomen van een wettelijke verplichting: Soms zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken en op te slaan.
 • Bescherming van vitale belangen: In bepaalde noodgevallen kan het noodzakelijk zijn om contactgegevens te verwerken om de vitale belangen van individuen te beschermen.
 • Taak van algemeen belang of openbaar gezag: Het kan voorkomen dat we contactgegevens moeten verwerken om te voldoen aan een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag, zoals overheidsinstanties die bepaalde informatie nodig hebben.
 • Behartiging van gerechtvaardigde belangen: Als er een gerechtvaardigd belang is om bepaalde contactgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om zakelijke relaties te onderhouden of om de belangen van onze organisatie te beschermen, zullen we dit op een passende manier doen.

6 Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens via de website of via eigen toevoeging voor de uitvoering van onze dienstverlening, via overeenkomsten die we met u sluiten en met name in het kader van onze bedrijfsactiviteiten waarin we zelf, en samen met anderen, projecten ontwikkelen die bijdragen aan de energietransitie.

Green Trust verwerkt de persoonsgegevens van (contactpersonen) van klanten, zakelijke relaties, contractspartijen, betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen en betrokkenen bij projecten waar wij aan werken:

 • Voor het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • Een zakelijke relatie te onderhouden;
 • Een overeenkomst te sluiten en te onderhouden.

7 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende persoonsgegevens en/of documenten:

‒ NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

‒ Geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, leeftijd, geslacht;

‒ Functie, rol en mate van betrokkenheid van contactpersonen;

‒ Gegevens met betrekken tot evenementen;

‒ Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van onze dienstverlening;

Green Trust legt geen bijzondere persoonsgegevens vast. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras of etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksualiteit, lidmaatschap vakvereniging, genetische gegevens of biometrische gegevens.

Green Trust legt bovendien geen strafrechtelijke gegevens vast, dat zijn gegevens die te maken hebben met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en veiligheidsmaatregelen die daarmee verband houden.

8 Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Green Trust draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Green Trust kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Green Trust zakenpartners die namens of in samenwerking met haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Green Trust hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

9 Bewaartermijnen

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de categorie waaronder de persoonsgegevens vallen.

De persoonsgegevens van contactpersonen van (zakelijke) relaties worden opgeslagen ten behoeve van onze dienstverlening. We bewaren deze gegevens zolang dit nodig is voor de uitvoering van onze projecten.

10 Rechten op inzage en/of wijzigen van uw gegevens

U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen.

Als u inzage wilt en/of wijzigingen wilt aanbrengen in uw gegevens dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Green Trust, of ons benaderen via het algemeen telefoonnummer of mailadres info@greentrust.nl

11 Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon bij Green Trust, of ons benaderen via het algemeen telefoonnummer of mailadres info@greentrust.nl

12 Recht op verwijderen van uw gegevens

Voor contactpersonen van zakelijke relaties geldt dat indien zij willen dat gegevens definitief worden verwijderd binnen Green Trust, zij contact kunnen opnemen met hun contactpersoon of ons kunnen benaderen via het algemeen telefoonnummer of mailadres info@greentrust.nl

13 Beveiliging

Green Trust doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig verwerkingen. Green Trust draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Indien Green Trust als verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van verwerkers dan zal Green Trust vooraf aan de verwerking een verwerkingsovereenkomst met deze partij opstellen. Hierbij zullen tenminste dezelfde of zwaardere beveiligingsmaatregelen gelden als dat deze gegevens binnen Green Trust verwerkt zouden worden.

14 Vragen, opmerkingen, klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Green Trust, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

E-mail: info@GreenTrust.nl

Green Trust, Stationsweg 6, 6861 EG Oosterbeek.

Telefoonnummer +31 (0)26 339 28 92.

15 Vermoeden van een Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via onderstaande gegevens:

E-mail: info@GreenTrust.nl

Green Trust, Stationsweg 6, 6861 EG Oosterbeek.

Telefoonnummer +31 (0)26 339 28 92.