Gemeente Maasdriel herstelt vormfout overheid: vergunning voor BWPA2LR opnieuw afgegeven

Wij zijn verheugd over het positieve besluit van de gemeenteraad van Maasdriel op 9 december 2021 om het bestemmingsplan ‘Burgerwindpark A2 Lage Rooijen’ gewijzigd vast te stellen. Hiermee kan de gemeente Maasdriel een besluit herstellen op het gebied van de milieubeoordeling. Dit herstelbesluit kan vervolgens worden meegenomen bij de beoordeling van de beroepen door de Raad van State.

Het herstelbesluit is van belang, omdat de Raad van State op 30 juni 2021 heeft bepaald dat de windturbinenormen, die opgesteld zijn door de rijksoverheid, niet meer mogen worden gebruikt bij besluiten tot realisering van windparken. Het betreft de normen voor geluidhinder, slagschaduw, veiligheid en lichthinder van windturbines. Deze normen zijn opgenomen in het Activiteiten besluit en de Activiteitenregeling.

De uitspraak van de Raad van State is het rechtstreekse gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van juni 2020 (Nevele-arrest). Gemeenten mogen echter wel eigen normen hanteren, mits deze een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de concrete situatie toegesneden motivering bevatten.

Vanwege de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 is een herziene aanmeldnotitie vormvrije milieu effect rapportage (m.e.r)beoordeling opgesteld. Onafhankelijk onderzoek naar de milieunormering is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maasdriel en beoordeeld door de Omgevingsdienst. Wij zijn blij dat uit dit onderzoek blijkt dat Burgerwindpark A2 Lage Rooijen kan worden gerealiseerd. Zie voor meer informatie website gemeente Maasdriel .

Overigens valt de locatie van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen in zijn geheel in de door de gemeenteraad aangewezen voorkeurszone A2, het zogenaamde infrastructuurlandschap. Hiermee past het Burgerwindpark naadloos in de ‘Visie zon/wind’ van de gemeente Maasdriel die dit jaar is vastgesteld.

Uiteraard blijft Burgerwindpark A2 Lage Rooijen open staan voor suggesties om binnen de marges van het redelijke te zorgen voor zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving. Dit geldt zowel voor de bouw- als de exploitatie-fase. Wij nodigen iedereen die daarin is geïnteresseerd uit om deel te nemen aan de klankbordgroep van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Zie voor meer informatie https://www.windparklagerooijen.nl/klankbordgroep/

Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust zijn blij met het herstelbesluit van de gemeente Maasdriel. Desirée Hubers - Van den Bergh, bestuurslid van Coöperatie Bommelerwaar heeft in de Commissie Ruimte van de gemeente Maasdriel een inspreekreactie gegeven. Ze heeft toegelicht hoe belangrijk het is dat er stappen worden gezet op gebied van de energietransitie om de opwarming van de aarde zo beperkt mogelijk te houden. De coöperatie is blij dat met dit besluit een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in de Bommelerwaard kan worden gerealiseerd. Zie voor meer informatie de website van de gemeenteraad van Maasdriel en kijk naar  de opname van de inspreekreactie van Coöperatie Bommelerwaar tijdens de Commissie Ruimte van woensdag 24 november jongsleden, agendapunt 6 (dit agendapunt start na 2.13 uur) of lees de inspreekreactie.   

Als alles volgens plan verloopt zal het Burgerwindpark vanaf eind 2023 operationeel zijn.

Nb. Het herstelbesluit ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Maasdriel. Hier kan bezwaar op worden gemaakt. Zie voor meer informatie website gemeente Maasdriel.


Deel op: